Shop Mobile More Submit  Join Login
Business card 01 by pk1st Business card 01 by pk1st
design for a friend for his test at school :)
Add a Comment:
 
:iconanhgreen123:
anhgreen123 Featured By Owner Sep 14, 2011  Hobbyist Interface Designer
cho ḿnh mượn mẫu để nghịch tẹo nhé :D
Reply
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner Sep 15, 2011  Hobbyist Interface Designer
Ok
Reply
:iconthesmurth:
TheSmurth Featured By Owner Jul 17, 2011
Perfect
Reply
:iconwarboy1:
warboy1 Featured By Owner Jul 11, 2011
sr bạn v́ ḿnh kô phải dân design nhưng kết mấy cái avatar h́nh tṛn trên DV. ( không biết làm sao) nên hỏi bạn ^^
Reply
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner Jul 12, 2011  Hobbyist Interface Designer
Bạn hỏi file PSD chắc bạn cũng biết làm photoshop hả? bạn vào PS dùng công cụ shape vẽ h́nh tṛn là được, xóa layer background đi, lưu dưới định dạng .png là ok !
Reply
:iconwarboy1:
warboy1 Featured By Owner Jul 12, 2011
tks ! minh dan it ma` ga khoan ps. ^^
Reply
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner Jul 12, 2011  Hobbyist Interface Designer
Mỗi người có sở trường riêng mà :D
Reply
:iconwarboy1:
warboy1 Featured By Owner Jul 11, 2011
bạn ơi! có file psd không, tiện thể cho ḿnh hỏi cách làm avâtr của bạn nhé
Reply
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner Jul 11, 2011  Hobbyist Interface Designer
Bạn cần file PSD làm ǵ thế? Cách làm avatar ? ư bạn là sao, cách để up avatar lên ấy hả?
Reply
:iconyuliusstar:
yuliusstar Featured By Owner May 4, 2011  Professional Interface Designer
Great card!!! I love the logo=))
Reply
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner May 4, 2011  Hobbyist Interface Designer
Thanks ! :)
Reply
:icontezzamate:
tezzamate Featured By Owner Apr 23, 2011
Can you share the blue wall behind ? (:
Reply
:iconkatz93:
kAtz93 Featured By Owner Apr 22, 2011  Hobbyist Interface Designer
love it :peace:
Reply
:iconjoaogil:
joaogil Featured By Owner Apr 22, 2011
pretty cool man, very elegant!
Reply
:iconrequestedrerun:
requestedRerun Featured By Owner Apr 22, 2011  Student General Artist
minimal at its best :) looks awesome1
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
April 22, 2011
Image Size
693 KB
Resolution
1000×1004
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,892
Favourites
26 (who?)
Comments
15
Downloads
105

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×